Prekių pirkimo-pardavimo sutartis


 1. SĄVOKOS
  1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „FURNIFABS“, juridinio asmens kodas 303559154, PVM mokėtojo kodas LT100009169813, adresas korespondencijai – Šeimyniškių 21c - 47, 09236 Vilnius, Lietuvos respublika, , elektroninio pašto adresas info@furnifabs.lt.
  2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje furnifabs.lt.
  3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  4. lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.furnifabs.lt
  5. Paskyra – Pirkėjo registravimosi “FURNIFABS.lt” rezoltatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti byla (buyer account).
  6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis “FURNIFABS.lt”.
  7. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) – dokumentas, kuris reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, prekių kokybės garantiją, prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje “FURNIFABS.lt” taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu "FURNIFABS.lt" internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  2. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas pasilieka teisę, bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie “FURNIFABS.lt” paskyros arba pirkdami prekes pirma kartą po naujų taisyklių įsigaliojimo.
  3. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.
  4. Internetinės parduotuvės "FURNIFABS.lt" prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  5. Pirkti “FURNIFABS.lt” elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
   1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, solaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
   3. juridiniai asmenys;
   4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  6. Pirkėjas, patvirtindamas Sutartį, patvirtina, kad, jis turi teisę pirkti prekes "FURNIFABS.lt" internetinėje parduotuvėje.
  7. Jei pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
 3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje “FURNIFABS.lt” Pirkėjas gali tik užsiregistravęs šioje internetinėje svetainėje.
  2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
  3. Pirkėjas patvirtindamas šią Sutartį sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje “FURNIFABS.lt” tikslais.
  4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  5. Pirkėjas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tieisoginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Pardavėjas naujienlaiškį siunčia kelis kartus per mėnesį Pirkėjo nurodytu el. paštu ir sudaro galimybes atsisakyti naujienlaiškio (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – Pirkėjas paspaudęs nuorodą daugiau nebegaus naujienlaiškio).
  6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje “FURNIFABS.lt”, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
  7. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, patvirtina sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.
 4. PREKIŲ UŽSAKYMAS. PIRKIMO-PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS
  1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes šiais būdais:
   1. internetu užsiregistruodamas “FURNIFABS.lt” (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
   2. internetu užsiregistruodamas “FURNIFABS.lt” per savo Facebook paskyrą;
  2. Prekių užsakymą telefonu pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.
  3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas ir tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma "FURNIFABS.lt" internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
 5. PIRKĖJO TEISĖS
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes “FURNIFABS.lt” internetinėje parduotuvėje šios Sutarties ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@furnifabs.lt. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).
  3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su “FURNIFABS.lt” internetine parduotuve, šių Taisyklių nustatyta tvarka ir pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@furnifabs.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos.
  4. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.
  5. Tuo atveju, kai Pirkėjas “FURNIFABS.lt” internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.
  6. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 6. PIRKĖJO ĮSIPARIEGOJIMAI
  1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.
  3. Pirkėjas, naudodamasis “FURNIFABS.lt” internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 7. PARDAVĖJO TEISĖS
  1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
  2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso sustabdyti arba nutraukti “FURNIFABS.lt” veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
  4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anoliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  5. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anoliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
  6. Pardavėjas dėl svarbių priežaščių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas avansinį apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.
  7. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose “FURNIFABS.lt” dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 8. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės “FURNIFABS.lt” teikiamomis paslaugomis.
  2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai “FURNIFABS.lt” suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
  4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių nurodytomis sąlygomis.
  6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per į (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
  7. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.3. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 5.5. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
 9. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
  1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje “FURNIFABS.lt” ir suformuotame užsakyme nurodomos nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
  2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
   1. naudojantis elektronine bankininkyste;
   2. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu;
   3. naudojantis SVING paslauga;
   4. kreditine kortele.
  3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.
  4. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo pasirašyti prekių užsakymo sutartį.
  5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai. prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anoliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
 10. PREKIŲ PRISTATYMAS
  1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga.
  2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių Standartinę prekių pristatymo į namus paslaugą:
   1. pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Standartinę prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;
   2. pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
   3. prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
   4. prekių pristatymas (transportavimas) Lietuvos Respublikos teritorijoje yra nemokamas;
   5. prekių pristatymas (transportavimas) į Kuršių neriją gali užtrukti ilgesnį terminą nei nurodytas. Apie prekių pristatymo terminą į Kuršių neriją Pardavėjas Pirkėją informuoja patvirtindamas užsakymą;
   6. prekės yra pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   7. prekės pristatomos tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis mikroautobusas;
   8. prekės nėra užnešamos.
  3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka Premium prekių pristatymo į namus paslaugą:
   1. pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Premium prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;
   2. pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Premium prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja sumokėti nurodytą paslaugos sumą;
   3. pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
   4. prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
   5. prekės yra pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   6. prekių pristatymas (transportavimas) į Kuršių neriją gali užtrukti ilgesnį terminą nei nurodytas. Apie prekių pristatymo terminą į Kuršių neriją Pardavėjas Pirkėją informuoja patvirtindamas užsakymą;
   7. prekės yra užnešamos ir surenkamos.
  4. Prekės, kurios yra pristatomos nesurinktos, dėžėse, turi pridedamą surinkimo instrukciją ir reikiamą furnitūrą.
  5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
 11. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
  1. Kiekvienos “FURNIFABS.lt” parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.
  4. Kokybės garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.
  5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
  6. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo.
  7. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 15-45 darbo dienas.
  8. Prekių garantinis aptarnavimas Kuršių nerijoje gali užtrukti ilgesnį laiką nei nurodytas. Apie prekių garantinį terminą Kuršių nerijoje Pardavėjas Pirkėją informuoja atskirai kiekvienu atveju.
 12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
  1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties gali grąžinti prekes per 30 kalendorines dienas, jei prekė yra originalioje pakuotėje, nenaudota. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
  2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
  3. Norėdamas grąžinti prekę (-es) Taisyklių nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu info@furnifabs.lt.
  4. Taisyklių numatyta teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 30 kalendorines dienas nuo prekių pristatymo jam dienos.
  5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
   3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
   5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną.
  6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  7. Grąžinamas kokybiškas prekes Pirkėjas Pardavėjui gali pristatyti pats. Jei Pirkėjas neturi galimybės grąžinti prekių pats, Pardavėjas gali pasiimti prekes už papildomą 50.00Eur mokęstį.
  8. Grąžinamas nekokybškas prekes Pardavėjas įsipareigoja pasiimti savo transportu savo sąskaita ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.
  9. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
  10. Prekės grąžinimą Pardavėjas įsipareigoje įgyvendinti per 10 d.d., nebent susitarta kitaip.
  11. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 13. ATSAKOMYBĖ
  1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis “FURNIFABS.lt” internetine parduotuve.
  3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei "FURNIFABS.lt" teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  6. Pardavėjas neatsako už patirtą žalą ir nuostolius, kurie kilo dėl Pardavėjo parduotų baldų ir kitų prekių.
  7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
 14. APSIKEITIMAS INFORMACIJA
  1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Notice: Undefined index: productshop in /home/furnifab/domains/furnifabs.lt/public_html/cache/smarty/compile/be/48/a2/be48a2782df1bf375f3acdb31506aae3977bbd6a.file.footer.tpl.php on line 118

Notice: Trying to get property of non-object in /home/furnifab/domains/furnifabs.lt/public_html/cache/smarty/compile/be/48/a2/be48a2782df1bf375f3acdb31506aae3977bbd6a.file.footer.tpl.php on line 118